keramica info logo header
Blog
Posted in

Peći za keramiku – kako ih odabrati?

peci za keramiku
Posted in

Peći za keramiku mora mora biti smještena u prostor odgovarajuće veličine, mora imati mogućnost provjetravanja/ventilacije i mora biti opremljen odgovarajućom utičnicom.

U trenutku nabavke najčešće se vodi računa o cijeni. Često se zanemaruje činjenica da su podrška nakon kupovine, servis i održavanje jednako važni. Možda čak i važniji od najniže cijene i slavoljubivih riječi trgovca koji vam prodaje peć.

Niska cijena često je posljedica korištenja nekvalitetnijih materijala u izradi peći. To kasnije donosi veću potrošnju energije, češće kvarove i lošu podršku od strane proizvođača/dobavljača.

Renomirani proizvođači na tržište stavljaju peći koje se usklađene sa sigurnosnim i tehničkim normama (oznaka CE). Pri izradi koriste kombinaciju materijala s dobrim izolacijskim osobinama i prije svega materijale neškodljive za ljude i okoliš. Materijali kao što su azbest i proizvodi od keramičkih vlakana danas se zbog štetnosti (kancerogenost) rijetko ili nikada ne koriste u pećima renomiranih proizvođača. Ovdje mislim prvenstveno za peći koje se ne koriste u industrijskim pogonima, već na peći koje koriste mali i hobi proizvođači.

Pogrešno je zaključiti da npr. podatak o max. temperaturi ugrađene opeke kao jednog od izolacijskih slojeva u ozidu peći za keramiku odmah znači i bolju peć.

Svaka izolacijska struktura peći za keramiku sastoji od više slojeva. Slojevi izolacije koji su ugrađeni iza vidljivog prvog sloja (slojevi nevidljivi „običnom korisniku“) često imaju veći utjecaj na dobru izolaciju peći. Najbolji pokazatelj dobre izolacije peći je max. deklarirana temperatura peći, te omjer volumena peći i snage grijača.

Peći za keramiku s dobrom izolacijom postižu višu radnu temperaturu s manjom snagom grijača pri većem volumenu peći. Debljina žice od koje su napravljeni grijači u peći, jednofazno ili trofazno napajanje ne ukazuje na kvalitetu grijača i peći. Na životni vijek grijača najveći utjecaj ima dobar izračun od strane proizvođača. Vrsta priključka najviše ovisi o snazi grijača peći. Za peći snage do 3,6kW koristi se jednofazni priključak, a za veće snage trofazni priključak.

Nekoliko važnih detalja koje treba uzeti u obzir kod odabira peći za keramiku:

  • s kakvim priključkom električne energije raspolažemo (jednofazni ili trofazni priključak)
  • koju najveću snagu možemo priključiti na svoju instalaciju. To direktno utječe na veličinu peći za najveće snage grijača ugrađenih u peć.
  • u kakav prostor želimo smjestiti peć (veličina prostora, veličina ulaznih vrata, mogućnost provjetravanja i ventilacije našeg prostora)
  • kakvu keramiku želimo raditi (samo ukrase za osobnu namjenu – temperature do 1200˚C ili i kvalitetne uporabne predmete – preko 1200˚C). Ovo direktno utječe na odabir najviše radne temperature vaše peći za keramiku.

Ono što čini razliku je kvaliteta ugrađene izolacije. Često razliku čine slojevi izolacije koje korisnik ne vidi na prvi pogled i sitnice koje može prepoznati samo iskusno oko. Ovi detalji jako utječu na kasnije račune za utrošenu energiju, a rijetko se na to obraća pažnja kada se kupuje peć. Kvalitetni proizvođači koji imaju višegodišnje iskustvo i renome u svoje proizvode ugrađuju isključivo najkvalitetnije materijala koji garantiraju malu potrošnju električne energije i dugotrajnost proizvoda.

Ono što čini razliku je kvaliteta ugrađene izolacije, pri čemu često razliku čine slojevi izolacije koji korisnik ne vidi na prvi pogled i sitnice koje može prepoznati samo iskusno oko. Ovi detalji jako utječu na kasnije račune za utrošenu energiju, a rijetko se na to obraća pažnja kada se kupuje peć. Kvalitetni proizvođači koji imaju višegodišnje iskustvo i renome u svoje proizvode ugrađuju isključivo najkvalitetnije materijala koji garantiraju malu potrošnju električne energije i dugotrajnost proizvoda.

Električni priključak i priključna snaga

Električni priključak može biti jednofazni ili trofazni. Električne instalacije se od prevelike struje štite osiguračima koji su smješteni u razvodnom ormariću. Na svakom osiguraču navedena je „jačina struje“ za koju je namijenjen (npr. 16A)

Jednofazni priključak koristi se za peći koje su predviđene za spajanje na napon 230V (nekada je standard bio napon 220V). Za spajanje takvih peći koristi se najčešće tzv. šuko utikač koji je spaja u odgovarajuću šuko utičnicu.

U najvećem broju slučajeva najveća snaga koja se može priključiti u takvu utičnicu 3,6kW, ali to ovisi o tome kakvim osiguračima je opremljena takva instalacija (snaga 3,6kW/230V zahtjeva instalaciju s osiguračem najmanje 16A). Mogući su slučajevi da šuko utičnica bude ugrađena u instalaciju koja je opremljena sa slabijim osiguračima, npr. 10A, što ih čini neprikladnim za trošila snage 3,6kW. Moguće su i iznimke koje omogućavaju spajanje trošila veće snage na jednofazne instalacije (napon 230V).

Trofazni priključak koristi se za spajanje peći veće snage predviđene za napon 3x400V. Na ovakve instalacije spajaju se peći veće snage. Standardni utikači koji se koriste za spajanje takvih trošila su npr. CEE16 i CEE32, a postoji i mogućnost direktnog spajanja na instalaciju bez utikača i utičnice.

Važno je naglasiti da se sve navedeno odnosi na ispravne instalacije koje su izvedene od strane ovlaštenih izvođača i koje su projektirane sukladno važećim tehničkim propisima.

Navedeni podaci su prvenstveno namijenjeni kao pomoć prilikom odabira peći za keramiku, a ne kao vodič za izvođenje električnih instalacija. Ako niste sigurni kakvim instalacijama raspolažete, za izvođenje novih ili provjeru postojećih instalacija najbolje je kontaktirati neke od ovlaštenih izvođača u vašoj blizini.

Zahtjevi za prostor u koji planiramo smjestiti peć

Prostor u koji planirate smjestiti svoju peć za keramiku mora biti odgovarajuće veličine, mora imati mogućnost provjetravanja/ventilacije i mora biti opremljen odgovarajućom utičnicom. Osim toga vrata i prilaz tom prostoru mora omogućavati unošenje peći u njega. Nemali broj puta se dogodilo neugodno iznenađenje kada peć stigne, a ulazna vrata su opremala ili je „zavoj“ u hodniku preoštar pa peć ne prolazi.

Zašto je veličina prostorije važna? Zato što nam za pečenje keramike treba visoka temperatura, a da bi se visoka temperatura ostvarila treba na određena količina energije koja se dobiva grijačima.

Da bi keramiku mogli nakon pečenja upotrijebiti ona se mora ohladiti, ali ta toplina neće nestati ona će neminovno izaći iz peći, ali ne s viskom temperaturom. Hlađenjem peći povisuje se temperatura okolnog prostora, a volumen prostorije gdje se nalazi peć služi da se „potroši“ ta toplina.

Što je prostor veći ili što ima bolju mogućnost provjetravanja/ventilacije, to će se temperatura prostorije u kojoj je peć manje povisiti. Ova povišena temperatura ne utječe negativno samo na ljude već i na predmete u okolnom prostoru.

Na primjer, plastični predmeti u blizini peći se mogu deformirati ako temperatura iznimno poraste. Također elektronika se počinje neispravno raditi kada temperatura okoline prijeđe 45˚C do 50˚C. To je posebno opasno jer može dovesti do uništenja peći. Dobro pravilo je da volumen prostorije bude 600x veći od volumena peći.

U neposrednoj blizini peći nije preporučljivo skladištiti zapaljive predmete, a oko peći mora se ostaviti dovoljno prostora za eventualne servise. Ovo se odnosi zna vrijeme do peć radi ili se hladi, kada je peć hladna ili izvan pogona, ovo se može zanemariti.